Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

A provider showing a patient xrays

Oral Health Integration Project Toolkit

CareOregon Dental thanks our Oral Health Integration Project partners for their contributions and continued work to improve integrated health care in our community. The following resources and materials are made available as part of their individual projects and support innovations for integrating physical and behavioral health with oral health.

Click on the logos below to learn about each organization's project and see their resources. You'll find resources that are patient-facing and clinic/provider-facing.

 

Click on a category below for resources. You'll find resources that are patient-facing and clinic/provider-facing.


Communication: Flyers, scripts for emails, letters and notices, templates, sample consent forms and project communication plans.
Tools: Anxiety scales, screening forms, inventory and supply checklists, triage forms, criteria lists, metric calculator and tips for dentists.
Training: Training materials, presentation slide decks and curricula.
Workflows and process guides: Workflows, manuals, screening protocols and implementation guides.
Program development: Job descriptions, reference articles and project charters.

Liên hệ chúng tôi

Nếu quý vị có câu hỏi về gói CareOregon Dental của mình, vui lòng gọi cho bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi:
Địa phương: 503-416-1444
Miễn phí: 888-440-9912 hoặc TTY 711

Giờ hoạt động: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu
Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!