Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Đọc về: thông báo quan trọng dành cho hội viên

Công cụ tìm kiếm nhà cung cấp cập nhật tất cả những thay đổi liên quan đến nhà cung cấp có hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận và thường là từ sớm. Bản thân công cụ sẽ tự làm mới hằng đêm và cập nhật những thông tin mới nhất trong mạng lưới nhà cung cấp có hợp đồng của chúng tôi.Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!