Thông báo quan trọng: Sau đây là thông báo quan trọng

Chọn ngôn ngữ

Đọc về: thông báo quan trọng dành cho hội viên

Liên hệ chúng tôi

Nếu quý vị có câu hỏi về gói CareOregon Dental của mình, vui lòng gọi cho bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi: 

Địa phương: 503-416-1444
Miễn phí: 888-440-9912 
TTY: 711
Giờ hoạt động: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

Ngày nghỉ:

1/3/2023 - Ngày Lễ Năm Mới (nghỉ bù)

16/1/2023 – Ngày Martin Luther King Jr.

29/5/2023 – Ngày tưởng niệm Chiến sĩ trận vong

6/19/2023 - Ngày Lễ Juneteenth

4/7/2023 – Ngày Độc lập

4/9/2023 – Lễ Lao động

11/10/2023 - Ngày Cựu Chiến Binh (cho cựu chiến binh đủ điều kiện)

23/11/2023 – Lễ Tạ ơn

24/11/2023 – Ngày sau Lễ Tạ ơn

12/25/2023 - Ngày Lễ Giáng Sinh

Gian lận, lãng phí và lạm dụng

Để gửi báo cáo về vấn đề gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng, vui lòng truy cập trang EthicsPoint của chúng tôi.