Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Đọc về: thông báo quan trọng dành cho hội viên

Liên hệ chúng tôi

Nếu quý vị có câu hỏi về gói CareOregon Dental của mình, vui lòng gọi cho bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi: 

Địa phương: 503-416-1444
Miễn phí: 888-440-9912 
TTY: 711
Giờ hoạt động: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

Ngày nghỉ:

Ngày 1 tháng 1, 2024 - Ngày Đầu Năm Mới

15/1/2024 – Ngày Martin Luther King Jr.

Ngày 19 tháng 02, 2024 - Ngày Tổng thống

Ngày 27 tháng 5, 2024 - Ngày Lễ Tưởng niệm Chiến sĩ trận vong

6/19/2024 - Ngày Lễ Juneteenth

4/7/2024 – Ngày Độc lập

2/9/2024 – Lễ Lao động

28/11/2024 – Lễ Tạ ơn

29/11/2024 – Ngày sau Lễ Tạ ơn

Ngày 24 tháng 12, 2024 - Đêm Giáng sinh

12/25/2024 - Ngày Lễ Giáng Sinh

 

Mối lo ngại về tuân thủ hoặc lạm dụng, lãng phí và gian lận

Để gửi báo cáo về vấn đề gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng, vui lòng truy cập trang EthicsPoint của chúng tôi.

Yêu cầu truyền thông

Tìm thông tin liên hệ khi có thắc mắc về truyền thông trên trang CareOregon của chúng tôi.

 

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!