Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Đọc về: thông báo quan trọng dành cho hội viên

Tìm nha sĩ

Tất cả các văn phòng nha khoa dưới đây đều đang nhận bệnh nhân mới.

Các khu vực CareOregon Dental hoạt động

Khu vực hạt Clackamas
Khu vực hạt Multnohmah
Khu vực hạt Washington
Khu vực hạt Marion
Khu vực hạt Tillamook
Khu vực hạt Yamhill

Khu vực hạt Clackamas

Beavercreek Health & Wellness

110 Beavercreek Rd, Suite 100
Oregon City, OR 97045

503-655-8471 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Tuyến buýt: 33
Trang web: clackamas.us/healthcenters/beavercreek.html


Gladstone Health Center

(cho trẻ em 0-18)
18991 Portland Ave
Gladstone, OR 97027

503-655-8471 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ hai đến thứ năm
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Ba Tư
Tuyến buýt: 34
Trang web:  clackamas.us/healthcenters/gladstone.html

 

Neighborhood Health Center – Milwaukie Dental Clinic (Joseph Bernard Jr. Dental Clinic)

3300 SE Dwyer Dr, Suite 302
Milwaukie, OR 97222

503-850-4479 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Tuyến buýt: 33, 75
Trang web: nhcoregon.org/providers/nhc-milwaukie-dental-clinic-joseph-bernard-jr-dental-clinic/

Neighborhood Health Center – Oregon City Dental Clinic

19029 S Beavercreek Road
Oregon City, OR 97045
(trong Trung tâm thương mại Berryhill)

503-941-3064 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Tuyến buýt: 32 từ Bến trung chuyển thành phố Oregon
Trang web: nhcoregon.org/providers/nhc-oregon-city/

Sandy Health and Wellness Center

39740 Pleasant Street
Sandy, OR 97055

503-655-8471

Hours: 8 a.m. to 5 p.m. Monday-Tuesday, 10 a.m. to 7 p.m. Wednesday and 8 a.m. to 5 p.m Friday
Website: clackamas.us/healthcenters/sandyhealth.html

Sunnyside Health and Wellness Center

9775 SE Sunnyside Rd, Suite 200
Clackamas, OR 97015

503-655-8471 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga
Tuyến buýt: 155, 156 từ Trung tâm thị xã Clackamas
Trang web: clackamas.us/healthcenters/sunnyside.html

Khu vực hạt Multnohmah

Billi Odegaard Dental Clinic

33 NW Broadway, Suite 380
Portland, OR 97209

503-988-5770 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7:30 giờ sáng đến 6:30 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Tuyến buýt: 2, 4, 8, 9, 12, 17, 19, 20, 35, 43, 44, 54, 56, 94, MAX
Trang web: multco.us/primary-care-and-dental/dental-clinic-locations-hours

East County Dental Clinic

600 NE 8th St
Gresham, OR 97030

503-988-6942 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7:30 giờ sáng đến 6:30 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga
Tuyến buýt: 2, 9, 20, 21, 80, 81, 82, MAX
Trang web: multco.us/primary-care-and-dental/dental-clinic-locations-hours

Mid-County Dental Clinic

12710 SE Division St
Portland, OR 97236

503-988-3410 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7:30 giờ sáng đến 6:30 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh, tiếng Ba Tư, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga
Tuyến buýt: 4, 71
Trang web:  multco.us/primary-care-and-dental/dental-clinic-locations-hours


Native American Rehabilitation Association of the Northwest, Inc. (NARA) Dental Clinic

12750 SE Stark St, Building E
Portland, OR 97233

971-347-3009 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7:30 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Tuyến buýt: 20
Trang web:  naranorthwest.org


Northeast Dental Clinic

5329 NE Martin Luther King Jr. Blvd
Portland, OR 97211


503-988-3664 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7:30 giờ sáng đến 6:30 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga
Tuyến buýt: 6, 72
Trang web:  multco.us/primary-care-and-dental/dental-clinic-locations-hours

North Dental Clinic

9000 N Lombard St
Portland, OR 97203


503-988-6942 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7:30 giờ sáng đến 6:30 giờ chiều, thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Tuyến buýt: 4, 11, 16, 44, 75
Trang web:  multco.us/primary-care-and-dental/dental-clinic-locations-hours


OHSU Russell Street Dental Clinic

214 N Russell St
Portland, OR 97227


503-494-6822 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 8:30 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Nga
Tuyến buýt: 4, 24, 44
Trang web:  ohsu.edu/xd/health/services/dental-clinics


Rockwood Dental Clinic

2020 SE 182nd Ave
Portland, OR 97233


503-988-4988 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7:30 giờ sáng đến 6:30 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Tuyến buýt: 2, 4, 87 
Trang web:  multco.us/primary-care-and-dental/dental-clinic-locations-hours


Southeast Dental Clinic

3653 SE 34th Ave
Portland, OR 97202


503-988-4410 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7:30 giờ sáng đến 6:30 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Tuyến buýt: 9
Trang web:  multco.us/primary-care-and-dental/dental-clinic-locations-hours


Wallace Dental Clinic tại Rosewood Plaza

18139 NE Couch St
Portland, OR 97230


503-489-1760 hoặc TTY 711

Hours: 7:30 a.m. to 6 p.m. Tuesday-Friday
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh
Tuyến buýt: 87, MAX
Trang web:  mywallace.org/services/dental-services


Wallace Dental Clinic tại Downtown Rockwood

18633 SE Stark St Ste 400
Portland, OR 97233

503-489-1760 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh
Tuyến buýt: 87, MAX
Trang web: mywallace.org/services/dental-services

Khu vực hạt Washington


Neighborhood Health Center – Tanasbourne

10690 NE Cornell Rd, Suite 220
Hillsboro, OR 97124

503-848-5861 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh
Tuyến buýt: 48, 52
Trang web:  nhcoregon.org/providers/nhc-tanasbourne-medical-dental-clinic/


Virginia Garcia – Beaverton Central Dental Clinic

12600 SW Crescent St, Suite 190
Beaverton, OR 97005

503-718-3675 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Tuyến buýt: MAX
Trang web:  virginiagarcia.org/locations/beaverton/


Virginia Garcia – Beaverton Wellness Center

2725 SW Cedar Hills Blvd, Suite 200
Beaverton, OR 97005

503-352-7990 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ hai, thứ tư và thứ sáu
7:30 giờ sáng đến 6:30 giờ chiều, thứ ba và thứ năm 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Tuyến buýt: 20, 62
Trang web:  virginiagarcia.org/locations/beaverton/


Virginia Garcia – Cornelius Wellness Center

1151 N Adair St
Cornelius, OR 97113

503-359-8505 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ hai, thứ tư và thứ sáu 
9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ ba 
7:30 giờ sáng đến 6:30 giờ chiều, thứ năm 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Ba Tư
Tuyến buýt: 57
Trang web:  virginiagarcia.org/locations/cornelius/


Virginia Garcia – Hillsboro Clinic

730 SE Oak St, Suites A and B
Hillsboro, OR 97123

503-352-2354 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ hai, thứ tư và thứ sáu 
7:30 giờ sáng đến 6:30 giờ chiều, thứ ba và thứ năm 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Tuyến buýt: 47, 48, 57, MAX
Trang web:  virginiagarcia.org/locations/hillsboro/

Khu vực hạt Marion

Yakima Valley Farm Workers Clinic Salud Medical Center

1175 Mt Hood Ave
Woodburn, OR 97071

503-982-2010 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7:30 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Trang web:  yvfwc.com/locations/salud-medical-center

Khu vực hạt Tillamook

SandCreek Dental

1010 Main Ave
Tillamook, OR 97141


503-673-2676 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ hai 
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ ba đến thứ năm 
8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thứ sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh
Trang web:  tillamooksmiles.com


Tillamook County Community Health Center

805 Ivy Ave Suite B
Tillamook, OR 97141

503-842-2356 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu 
9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ tư
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh
Trang web: tillamookchc.org/dental


Arrow Dental - Astoria

433 30th St
Astoria, OR 97103


503-338-6000 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh
Trang web:  arrowdentalclinic.com


Arrow Dental - Clatskanie

400 SW Belair
Clatskanie, OR 97016


503-728-2114 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh
Trang web:  arrowdentalclinic.com

Khu vực hạt Yamhill

Virginia Garcia – McMinnville Clinic

115 NE May Ln
McMinnville, OR 97128


503-883-4700 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ hai, thứ tư và thứ sáu
7:30 giờ sáng đến 6:30 giờ chiều, thứ ba và thứ năm
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Tuyến buýt: Tuyến trung chuyển thành phố Yamhill 2
Trang web:  virginiagarcia.org/locations/mcminnville/


Virginia Garcia – Newberg Clinic

2251 E Hancock St, Suite 106
Newberg, OR 97132


971-281-3050 hoặc TTY 711

Giờ làm việc: 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ hai đến thứ năm 
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Tuyến buýt: Tuyến trung chuyển thành phố Yamhill 7
Trang web:  virginiagarcia.org/locations/newberg/

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!